Privacy

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Philips Guido (Natuurlijk persoon), met maatschappelijke zetel te Nedermolenstraat 20 , 9310 Meldert, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0719.147.112 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website https://afsluitingenphilips.be (hierna ‘de Website’).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website en van personen die zich inschrijven voor de diensten of producten die wij leveren. Deze omvatten meer bepaald:

Wij verwerken uw naam, voornaam, en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens, IP adres, enz.). Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt, maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, bijvoorbeeld op het ogenblik van registratie op onze website of bij het plaatsen van een bestelling.

Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt (zoals geslacht, interesses, enz.).

Het meedelen van deze gegevens aan ons geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en cookie policy.

Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies.

Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen aanbieden als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

  • U de dienst of de producten te kunnen leveren zoals aangeboden via onze Website;
  • Vragen van onze gebruikers beantwoorden;
  • Informatie verstrekken, aanbiedingen en advertenties vertonen, en e-mails en nieuwsbrieven versturen die je kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe goederen of diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze goederen of diensten);
  • Analytisch onderzoek te doen om onze Website te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak);
  • De technische administratie van de Website beheren;
  • Op basis van anonieme gegevens, statistieken op te maken of onderzoek uit te voeren m.b.t. het aantal bezoeken van de pagina’s van onze Website, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses en surfgedrag (voor meer informatie i.v.m. anonieme data, zie hieronder i.v.m. cookies).

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en cookie policy (o.a. nieuwsbrieven, mailings en advertenties). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@afsluitingenphilips.be

Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten.. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website of van de Website te vrijwaren.

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Deze Privacy Policy blijft geldig tussen uzelf en ons tot een van de partijen de contractuele relatie schriftelijk opzegt (opzeg kan per email). De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot de opzeg van de contractuele relatie tussen uzelf en ons. Bij beëindiging van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende een korte termijn toch te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract.

Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door in te loggen op uw profiel op onze website, of door een mail te sturen aan info@afsluitingenphilips.be

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door in te loggen op uw profiel of door een mail te sturen aan info@afsluitingenphilips.be. Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds  een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan info@afsluitingenphilips.be (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden.

U bent steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: info@afsluitingenphilips.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

Datalekken

Wanneer u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: info@afsluitingenphilips.be of via de contactgegevens op onze Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en cookie policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be of via de contactgegevens op haar website).

Veiligheid

Wij nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inlog gegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Onze website bevat linken naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Guido Philips

Nedermolenstraat 20
9310 Meldert